Regulamin Programu Lojalnościowego "I LOVE SŁOWACKI"

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym „I Love Słowacki” dla funkcjonujących w ramach spółki Sanatoria „SŁOWACKI” Sp. z o. o. obiektów tj.:
 • Terma Słowacki Resort Medical Spa
 • Sanatorium „Słowacki” Hotel Medical SPA
 • Sanatorium „RAFAŁ”
 1. Organizatorem Programu jest Sanatoria Słowacki Sp. z o. o. przy ul.1 Maja 33 w Busku-Zdroju wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000697752, NIP 6551975373, z kapitałem zakładowym w wysokości 11 800 000,00 zł.

II. Warunki przystąpienia do Programu

 1. W Programie lojalnościowym „I Love Słowacki” mogą uczestniczyć osoby fizyczne powyżej
  18 roku życia i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które osobiście przebywały na pobytach w obiektach objętych programem.
 2. Zniżka dotyczy jedynie osoby, która jest uczestnikiem Programu. Zniżka nie dotyczy osób poniżej 13 roku życia.
 3. Program nie dotyczy pobytów grupowych i konferencyjnych.
 4. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Programu.
 5. Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w programie jest brak zaległych płatności na rzecz Organizatora Programu.
 6. Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie nie można łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez Sanatoria „SŁOWACKI”, chyba że dana promocja wyraźnie przewiduje taką możliwość.

III. Przystąpienie do programu

 1. Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w programie jest złożenie deklaracji członkowskiej (będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszego Programu Lojalnościowego.
 2. Uczestnicy programu lojalnościowego będą otrzymywać informacje o promocjach, ofertach specjalnych i innych ważnych wydarzeniach firmowych. Powyższe informacje będą przesyłane drogą elektroniczną, sms lub pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku odwołania ww. zgód uczestnik programu traci przywileje wynikające z Programu oraz posiadany status Gościa.

IV. Zasady działania Programu

 1. Program określa trzy poziomy lojalności. Poziomy lojalności Gościa będą określane na podstawie sumy noclegów w obiektach należących do Organizatora Programu.
  Pobyty refundowane częściowo lub w całości przez NFZ, pobyty organizowane przez portale pośredniczące np. Booking, Travelist itp. nie będą wliczane do programu lojalnościowego.
Poziom I
Gość Brązowy – minimum 14 noclegów w obiektach należących do spółki
Sanatoria „SŁOWACKI” Sp. z o. o.  
Korzyści: Zniżka 5%

Poziom II
Gość Srebrny – minimum 28 noclegów w obiektach należących do spółki
Sanatoria „SŁOWACKI” Sp. z o. o.  
Korzyści: Zniżka 7%

Poziom III
Gość Złoty – minimum 42 noclegi w obiektach należących do spółki Sanatoria
„SŁOWACKI” Sp. z o. o.  
Korzyści:Zniżka 10%
 1. Zniżki obowiązują na wszystkie pakiety pobytowe oferowane przez obiekty objęte programem, z wyłączeniem ofert specjalnych np. Majówka, Boże Narodzenie, Wielkanoc etc. Zniżka na pobyt będzie naliczona od cen wyjściowych – promocje nie łączą się z innymi oferowanymi przez obiekty.
 2. Przywileje obowiązują tylko przy dokonywaniu rezerwacji pobytu bezpośrednio przez pracownika danego obiektu, telefonicznie, w recepcji hotelowej lub mailowo.
  W przypadku rezerwacji założonej przez stronę internetową obiektu, zniżka zostanie naliczona w momencie zameldowania gościa, po weryfikacji poziomu lojalności przez pracownika Działu Rezerwacji. Zniżki nie obowiązują przy rezerwacjach zakładanych przez portale pośredniczące (np. Booking, Travelist itp.).
 3. Dokonując rezerwacji należy poinformować obsługę recepcji o chęci przystąpienia do Programu lub o uczestnictwie w Programie Lojalnościowym „I Love Słowacki”.
 4. Rozliczenia finansowe oraz aktualizacja statusu Uczestnika Programu dokonywane są tylko przez recepcję obiektów objętych Programem Lojalnościowym.
 5. Zniżki oraz przywileje przysługujące Uczestnikowi Programu nie łączą się z promocjami i ofertami specjalnymi proponowanymi przez Sanatoria „SŁOWACKI”, stale bądź okresowo i skierowanymi do ogółu Gości hotelowych. W takim przypadku Uczestnik Programu sam wybiera korzystniejszą dla niego ofertę.
 6. Jeżeli w trakcie jednego z pobytów uczestnik Programu lojalnościowego przekroczy dany próg ilości zrealizowanych noclegów – otrzymuje odpowiedni status gościa podczas płatności za pobyt i wymeldowania. Zniżki wynikające z tytułu zmiany statusu gościa zostaną naliczone na wszystkie dodatkowe doby powyżej minimum noclegów określonych w poszczególnych poziomach lojalności. Sanatoria „Słowacki” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy i nie nadania odpowiedniego statusu gościa osobie, która w rażący sposób naruszyła postanowienia regulaminu Programu, lub regulaminów wewnętrznych któregokolwiek z obiektów objętych Programem.
 7. Spółka Sanatoria „Słowacki” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo usunięcia gościa z programu lojalnościowego w przypadku rażącego naruszenia Regulaminów lub Polityki Bezpieczeństwa obiektów objętych programem.

V.Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest
  Organizator Programu.
 2. Organizator Programu ma prawo cofnąć część lub wszystkie przysługujące Uczestnikowi Programu przywileje, w przypadku gdy: Uczestnik programu naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, Uczestnik Programu nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad pobytu wynikających z regulaminów wewnętrznych, zgodnych z dobrymi obyczajami czy też do poleceń personelu hotelowego, lub gdy dane podane przez Uczestnika Programu okażą się nieprawdziwe.
 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i zobowiązuje się informować Uczestników Programu o tych zmianach za pośrednictwem strony internetowej:  www.sanatoriaslowacki.pl oraz www.rafal.busko.com.pl.
 4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zakończenia Programu, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu przejściowego, przy czym Uczestnik Programu ma prawo skorzystać z Programu do trzech miesięcy po jego zakończeniu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Strony Programu zobowiązują się dążyć do rozstrzygania ewentualnych sporów, mogących powstać w związku z wykonywaniem Programu, w drodze negocjacji na zasadzie porozumienia stron, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Programu.
 7. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej  www.sanatoriaslowacki.pl oraz www.rafal.busko.com.pl. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15 stycznia 2022 roku do czasu odwołania.
 8. Uczestnik Programu jest zobowiązany przynajmniej raz w ciągu dwóch lat skorzystać z usług Sanatoria „SŁOWACKI”. Przerwa w korzystaniu z usług firmy dłuższa niż 2 lata skutkuje anulacją uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz utratą posiadanego statusu Gościa.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu są Sanatoria „SŁOWACKI” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy 1 Maja 33 w Busku-Zdroju.
 3. Dane kontaktowe Organizatora Programu:
  1. Telefon: 41 370 80 95; 41 378 78 79; 41 378 39 68
  2. Adres e-mail: sanatorium@slowacki.busko.pl
  3. Sanatoria Słowacki Sp. z o.o., ul. 1 Maja 33 , 28-100 Busko-Zdrój
 4. W przypadku zmiany danych osobowych, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi Programu telefonicznie pod ww. numery, pocztą elektroniczną na ww. adres lub bezpośrednio w  recepcji hotelowej.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • związanych z przeprowadzeniem Programu i wykonaniem uprawnień oraz obowiązków w ramach niniejszego Programu - do czasu zakończenia Programu, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po zakończeniu Programu, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody,
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, nieobejmujących profilowanie – na podstawie Państwa zgody,
 • dane dla celów marketingowych, w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przetwarzane będą do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu, dane przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu.
 1. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:
 • Sanatoria Słowacki Sp. Z o. o. w Busku-Zdroju
 • Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe (np. Urząd Skarbowy),
 1. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 • Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • Zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji),
 • Wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody,
 • Ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
 • Żądania usunięcia danych,
 • Przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu przeprowadzenia Programu Lojalnościowego „I Love Słowacki”.